Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van ‘T-brush.nl’.

Artikel 1 Definities

1.1 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken van “T-brush.nl”, wordt bedoeld de Besloten Vennootschap “DCS Commercio”, gevestigd te Arnhem of alle daaraan gelieerde ondernemingen;

1.2 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken van “wederpartij” of “afnemer” wordt daaronder tevens verstaan “opdrachtgever” of “koper” of “een ieder met wie T-brush.nl een overeenkomst aangaat, of wil aangaan, aan of voor wie T-brush.nl een aanbieding doet, aan of voor wie T-brush.nl levert of aan of voor wie een prestatie door T-brush.nl wordt verricht”.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveranties, prestaties en overeenkomsten door T-brush.nl gedaan c.q. aangegaan. T-brush.nl wijst nadrukkelijk toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden van de hand.

2.2 Op bedingen, afwijkende van deze voorwaarden, kan slechts beroep worden gedaan indien en voorzover deze door T-brush.nl schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1 Alle offertes, aanbiedingen, prijslijsten, catalogi e.d. zijdens T-brush.nl zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen.

3.2 Aanbiedingen worden schriftelijk uitgebracht en vervallen één maand na datum.

Artikel 4 Overeenkomsten

4.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand zodra de schriftelijke orderbevestiging, die zijdens T-brush.nl wordt opgemaakt overeenkomstig de tussen partijen vooraf besproken voorwaarden (als aanbod), door afnemer voor akkoord is geretourneerd aan T-brush.nl (als aanvaarding).

4.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel heeft T-brush.nl het recht om het aanbod, althans de schriftelijke orderbevestiging te herroepen, onverwijld nadat het aanbod door afnemer is aanvaard.

4.3 Van de overeenkomst maakt deel uit een ontwerp met specificaties dat door T-brush.nl wordt vervaardigd overeenkomstig de opgaven van afnemer. Dit ontwerp is bindend zodra afnemer zijn schriftelijke goedkeuring kenbaar heeft gemaakt aan T-brush.nl. Goedkeuring kan geschieden in het kader van de aanvaarding als bedoeld in lid 1 van dit artikel, indien het ontwerp onderdeel uitmaakt van de schriftelijke orderbevestiging, dan wel separaat, indien het ontwerp separaat aan afnemer is toegezonden.

Artikel 5 Prijzen

5.1 Alle prijzen door T-brush.nl gehanteerd zijn, indien niet anders overeengekomen, zijn exclusief BTW, heffingen, belastingen en accijnzen en zijn gebaseerd op de op het moment van aanbieding geldende kostprijzen c.q. kostprijsbepalende factoren.

5.2 Indien kostprijzen c.q. kostprijsbepalende factoren nadat de overeenkomst is totstandgekomen en voordat levering heeft plaatsgevonden wijzigen, is T-brush.nl gerechtigd de aan de wederpartij te berekenen prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

5.3 Zo een levering op verzoek van de wederpartij langer dan één maand wordt vertraagd, wordt de wederpartij voor iedere maand of gedeelte daarvan een rente in rekening gebracht, overeenkomend met de op dat moment geldende wettelijke rente en te rekenen over het factuurbedrag.

Artikel 6 Levertijd

6.1 Opgave van een leveringstermijn geschiedt bij benadering. T-brush.nl verplicht zich om zich zoveel mogelijk aan de opgegeven leveringstermijn te houden, evenwel geeft overschrijding van de leveringstermijn afnemer geen recht om schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, behoudens voorzover uit lid 4 van onderhavig artikel anders voortvloeit.

6.2 Indien partijen, in plaats van een opgegeven leveringstermijn, een uiterste leveringsdatum zijn overeengekomen, is deze datum slechts fataal als bedoeld in artikel 6:83 sub a BW, indien en voorzover afnemer ervoor heeft zorggedragen dat alle gegevens (maten, kleuren, opdrukken, etc.) die door hem moeten worden opgegeven tijdig en volledig zijn verstrekt, het ontwerp door hem tijdig en onvoorwaardelijke is goedgekeurd en alle verschuldigde betalingen tijdig en volledig zijn voldaan. Indien afnemer niet tijdig en/of volledig aan deze verplichtingen voldoet, is T-brush.nl niet langer gebonden aan de overeengekomen leveringsdatum, zodat levering na die leveringsdatum afnemer geen recht geeft om schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

6.3 Een opgegeven leveringstermijn begint te lopen vanaf de dag waarop de overeenkomst tot stand komt, waaronder begrepen dat afnemer het ontwerp heeft goedgekeurd, maar is slechts bindend indien en voorzover afnemer ervoor heeft zorggedragen dat alle gegevens (maten, kleuren, opdrukken, etc.) die door hem moeten worden opgegeven tijdig en volledig zijn verstrekt en alle verschuldigde betalingen tijdig en volledig zijn voldaan. Indien afnemer niet tijdig en/of volledig aan deze verplichtingen voldoet, wordt de leveringstermijn dienovereenkomstig verlengd, zonder dat zulks afnemer het recht geeft om schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

6.4 In alle gevallen heeft afnemer het recht om na het verstrijken van de leveringstermijn (indien deze met een bepaalde maand is aangeduid, aan het einde van deze maand) T-brush.nl bij aangetekend schrijven te sommeren binnen drie weken alsnog te leveren. Bij overschrijding van deze laatstbedoelde termijn heeft afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.

6.5 Wijzigingen, aangebracht op verzoek van afnemer in een reeds verstrekte opdracht, kunnen tot gevolg hebben dat de eerder overeengekomen leveringstermijn en/of leveringsdatum door T-brush.nl wordt overschreden. Voor dergelijke overschrijdingen aanvaardt T-brush.nl geen aansprakelijkheid. .

Artikel 7 Levering, risico- en eigendomsovergang

7.1 Levering wordt geacht te zijn geschied op het tijdstip dat de zaken de magazijnen van T-brush.nl hebben verlaten danwel het tijdstip dat T-brush.nl afnemer heeft medegedeeld dat de zaken ter verzending gereed liggen, al naar gelang welk tijdstip eerder ligt.

7.2 Het risico van de te leveren zaken is vanaf het tijdstip van levering voor rekening van afnemer.

7.3 Indien afnemer T-brush.nl tijdig daartoe de wens te kennen geeft, is T-brush.nl bereid de zaken op kosten van afnemer te verzekeren tegen transport- en andere schaden voor het tijdvak gelegen tussen de dag van de risico-overgang op afnemer en de dag dat de zaken in de feitelijke macht van afnemer komen.

7.4 Eigendomsovergang op afnemer vindt eerst plaats nadat deze aan T-brush.nl al het door afnemer verschuldigde uit hoofde van enige overeenkomst, althans rechtsverhouding, met T-brush.nl, met inbegrip van eventuele renten en kosten, heeft voldaan.

7.5 Afnemer is gedurende de tijd dat het geleverde in zijn feitelijke macht is, zolang de eigendom nog niet is overgegaan, verplicht voor zorgvuldige behandeling van de zaken zorg te dragen.

Artikel 8 Vervoer

8.1 Vervoer van verkochte, danwel te leveren zaken is voor rekening en risico van afnemer.

8.2 Behoudens afwijkende schriftelijke overeenkomst wordt het vervoer af magazijn van T-brush.nl, doch voor rekening en risico van afnemer, in de opdracht tot levering begrepen geacht.

Artikel 9 Betaling

9.1 Hoewel T-brush.nl in beginsel voor de levering een factuur doet opmaken en verzenden, dient betaling voor (af)levering te geschieden à contant in euro’s, dan wel voor (af)levering te zijn geschied middels overboeking op de bankrekening van T-brush.nl, zonder enige korting, schuldvergelijking of compensatie, ongeacht of de factuur dan reeds is opgemaakt en verzonden.

9.2 Bij gebreke van tijdig betaling is T-brush.nl, met inachtneming van artikel 6.2 en artikel 6.3, gerechtigd om de levering op te schorten tot het moment dat betaling heeft plaats gevonden, ongeacht of in de tussentijd de leveringstermijn of overeengekomen leveringsdatum wordt overschreden en aldus zonder dat zulks afnemer het recht geeft om schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

9.3 Bij gebreke van tijdige betaling is afnemer bovendien zonder nadere ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim en is vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW over het openstaande bedrag.

9.4 Iedere betaling van afnemer strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde (invorderings)kosten, in de tweede plaats ter voldoening van de hem verschuldigde rente en vervolgens in mindering op de oudste openstaande vordering.

9.5 Alle kosten die verkoper maakt, zowel in rechte als buiten rechte, teneinde nakoming, ontbinding of schadevergoeding te vorderen van de overeenkomst, zijn voor rekening van afnemer. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door afnemer aan T-brush.nl verschuldigde, zulks met een minimum van € 500,=.

9.6 Indien zich bij een overeenkomst twee of meer afnemers hebben verbonden tegenover T-brush.nl, dan zijn zij hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk voor betaling van het verschuldigde.

Artikel 10 Aanvaarding en reclames

10.1 Reclames omtrent het (af)geleverde dienen schriftelijk binnen twee dagen na (af)levering, indien het gebrek zichtbaar is, en bij verborgen gebreken binnen twee dagen nadat het gebrek geconstateerd kon zijn, aan T-brush.nl kenbaar te zijn gemaakt.

10.2 Geringe afwijkingen met betrekking tot kwaliteit, kwantiteit, aantallen, dikte, kleur etc. van geleverde zaken leiden niet tot honorering van reclames.

10.3 Zo afnemer de (af)levering niet aanvaardt, is T-brush.nl gerechtigd hetzij nakoming van de overeenkomst, hetzij ontbinding van de overeenkomst te vorderen. In zodanig geval, kan T-brush.nl aanvullende schadevergoeding vorderen, waartoe onder meer te rekenen opslagkosten met een minimum van 1% per maand van de factuurwaarde van de opgeslagen zaken en verschuldigd voor iedere maand of gedeelte van een maand dat de zaken in opslag worden gehouden.

Artikel 11 Annulering

11.1 Annulering door afnemer van een door T-brush.nl geaccepteerde order is alleen geldig indien dit bij aangetekend schrijven rechtstreeks aan T-brush.nl geschiedt en zodanige annulering vervolgens schriftelijk door T-brush.nl wordt geaccepteerd.

11.2 Zo annulering door T-brush.nl wordt geaccepteerd, is afnemer gehouden aan T-brush.nl in ieder geval te vergoeden alle ter uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten en/of door de annulering geleden en nog te lijden schade, alsmede de hierdoor veroorzaakte winstderving, ongeacht de overige rechten van T-brush.nl.

11.3 T-brush.nl is gerechtigd een order te annuleren indien:
a. afnemer jegens T-brush.nl bestaande verplichtingen niet nakomt;
b. afnemer overlijdt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, toetreedt tot de wettelijke schuldsaneringsregeling, onder curatele wordt gesteld, het bedrijf opheft of liquideert, danwel daarin wezenlijke wijzigingen aanbrengt, zijn vermogen onder bewind wordt gesteld, danwel beslag onder hem wordt gelegd;
c. in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke bij het sluiten van de overeenkomst niet te voorziene omstandigheid, waardoor de nakoming van enige verplichting redelijkerwijs niet door afnemer kan worden verlangd, waaronder uitdrukkelijk begrepen tekortschieten van toeleveranciers van T-brush.nl;
d. Indien T-brush.nl op enig moment blijkt dat afnemer onvoldoende kredietwaardig is, althans T-brush.nl gegronde vrees heeft voor nakoming zijdens afnemer van de op hem rustende verplichtingen

11.4 Indien T-brush.nl zich beroept op het annuleringsrecht als in lid 3 van dit artikel bedoeld, is geen enkele schadevergoeding of schadeloosstelling, hoe ook genaamd, door T-brush.nl verschuldigd. Voorts is afnemer in dit geval verplicht het reeds door T-brush.nl uitgevoerde gedeelte van de betreffende order af te nemen en te vergoeden.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1 T-brush.nl aanvaardt slechts verplichtingen tot schadevergoeding voor zover deze uit onderhavig artikel voortvloeien.

12.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen is T-brush.nl slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, te weten vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie. T-brush.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade uit, hieronder begrepen ondermeer vergoeding van gevolg – of indirecte schade, schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van afnemer, schade als gevolg van het gebruik van door T-brush.nl geleverde zaken en alle andere vormen van indirecte schade.

12.3 Door T-brush.nl verschuldigd geworden schadevergoeding ingevolge lid 2 zal nimmer meer bedragen dan de op grond van de betreffende overeenkomst door T-brush.nl aan afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen exclusief BTW.

12.4 T-brush.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan aan c.q. ten gevolge van de hoedanigheid van geleverde zaken, indien toevoeging, bewerking of verwerking hieraan, c.q. hiervan heeft plaatsgevonden.

12.5 In geval van onrechtmatige daad van T-brush.nl of van haar werknemers of ondergeschikten is T-brush.nl, voor zover zij rechtens aansprakelijk kan worden gehouden, slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en voor overige schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. Aansprakelijkheid van T-brush.nl voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan hiervoor bedoeld wordt uitdrukkelijk uitgesloten. In alle gevallen komt schade slechts voor vergoeding in aanmerking tot maximaal het bedrag dat in het betreffende geval onder de door T-brush.nl gesloten verzekering wordt uitbetaald.

12.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat afnemer de schade onverwijld, doch in géén geval later dan één jaar na het ontstaan daarvan bij T-brush.nl heeft gemeld middels aangetekend schrijven.

12.7 Afnemer vrijwaart T-brush.nl voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de door T-brush.nl geleverde zaken, die door afnemer aan derden ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 13 Ondergeschikten

13.1 Toezeggingen door personeel van T-brush.nl gedaan, zijn slechts bindend voor zover deze schriftelijk door T-brush.nl zijn bevestigd.

13.2 In alle gevallen, waarin T-brush.nl een beroep kan doen op enig beding van deze algemene voorwaarden, kunnen ook aan T-brush.nl ondergeschikten, waaronder te begrijpen werknemers, danwel derden, welke in opdracht van T-brush.nl werken, daarop beroep doen.

Artikel 14 Geschillenregeling

14.1 Geschillen welke voortvloeien uit overeenkomst of aanbieding worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Rechter in het Arrondissement Arnhem, danwel de bevoegde Rechter in het Arrondissement van de woonplaats van afnemer, zulks ter keuze van T-brush.nl.

Artikel 15 Intellectuele eigendom

15.1 Afnemer zal T-brush.nl vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden terzake van inbreuk op rechten, daaronder begrepen die van intellectuele en industriële eigendommen, op door afnemer aan T-brush.nl geleverde en/of ter beschikking gestelde stukken, bijvoorbeeld ontwerpen, tekeningen en dergelijke, indien deze door of in opdracht van afnemer zijn ontwikkeld of tot stand gebracht, op basis waarvan T-brush.nl werkzaamheden verricht of heeft verricht. Afnemer verplicht zich tot vergoeding van alle schade aan T-brush.nl, die deze lijdt en/of zal kunnen lijden als gevolg van acties jegens haar van gerechtigde met betrekking tot rechten, onder andere industriële en of intellectuele eigendomsrechten.

15.2 Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door T-brush.nl of in haar opdracht zijn vervaardigd, blijven eigendom van T-brush.nl. Zij mogen niet aan derden ter hand gesteld worden met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins worden vermenigvuldigd. Indien tussen afnemer en T-brush.nl geen (koop-)overeenkomst wordt gesloten, dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een door T-brush.nl gedaan verzoek franco aan T-brush.nl te worden teruggezonden.

Artikel 16 Toepasselijk recht

16.1 Op alle door T-brush.nl gedane aanbiedingen en te sluiten en gesloten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 17 Algemeen

17.1 De nietigheid en/of onwerkzaamheid van enige bepaling in een overeenkomst danwel in deze voorwaarden laat de overige bepalingen onverlet.